Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Klachtenprocedure


Wat te doen met een klacht over uw inschrijving, een wijziging daarin of uw uitschrijving bij WoningNet Holland Rijnland?

 Een opmerking vooraf:

Bent u al bij de vorige woonruimteverdeelsystemen Woonzicht of Woonmarkt Rijnstreek uitgeschreven? Dan kunt u geen bezwaar meer indienen, de termijn hiervoor is gesloten.

Klacht

Als u het niet eens bent met uw inschrijving, de datum van uw inschrijving en de daarmee samenhangende inschrijftijd, of de uitschrijving uit WoningNet Holland Rijnland, neemt u dan contact op met een van de deelnemende corporaties in de regio. Komt u er met hen niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij de onafhankelijke Klachtencommissie WoningNet Holland Rijnland (KCWHR). Deze klachtencommissie, die bestaat uit zes leden, onderzoekt uw klacht en laat aan u en het bestuur van Holland Rijnland Wonen weten wat haar advies is. Het reglement van de commissie vindt u hier.

Voor het indienen van een klacht gelden de volgende regels:

  • een klacht tegen de wijziging van de datum van inschrijving moet binnen 6 weken na de dagtekening op het besluit tot wijziging zijn ingediend bij de commissie;

  • bij uitschrijvingen wegens het niet betalen van het jaarlijks verschuldigde bedrag voor de inschrijving heeft u eerst nog drie maanden de tijd om de kosten alsnog te voldoen door contact op te nemen met een van de deelnemende corporaties;

  • de termijn van zes weken om uw klacht in te dienen gaat lopen vanaf de dagtekening op uw uitschrijvingsmail; de drie maanden waarin u alsnog de kosten kunt voldoen worden daarbij opgeteld;

  • de ontvangst van uw klacht wordt binnen twee weken bevestigd met daarbij informatie over de procedure die gevolgd wordt;

  • binnen vier weken na de ontvangst van de klacht door de Klachtencommissie WoningNet Holland Rijnland, maakt de commissie haar advies kenbaar aan de klager en het bestuur van Holland Rijnland Wonen;

  • het bestuur van Holland Rijnland Wonen zal in de regel het advies van de KCWHR overnemen; doet het bestuur dat niet dan zal het bestuur aangeven waarom het advies niet wordt gevolgd;

  • dat betekent in de praktijk dat u met het bericht waarin het advies van de KCWHR staat, naar een van de deelnemende corporaties kunt gaan, om het advies te laten uitvoeren;

  • tegen de uitspraak van het bestuur van Holland Rijnland Wonen is geen bezwaar mogelijk. U kunt het besluit wel voorleggen aan de Rechtbank, afdeling Kantonrechter.

U kunt op dit e-mailadres terecht met klachten als u er met een van de deelnemende corporaties niet uitkomt. Voor het indienen van een klacht gebruikt u deze link of u stuurt een brief aan Klachtencommissie Woningnet Holland Rijnland, p/a Postbus 126, 2160 AC Lisse. Neemt u in uw correspondentie uw registratienummer en/of geboortedatum op. Stuurt u een klacht via een brief? Dan graag uw emailadres ook opnemen.

Ook als u twijfelt of de KCWHR uw klacht kan behandelen, kunt u dat via deze link vragen.

Uitleg ?

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.