Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Urgenties en indicaties


Er zijn situaties waarin het noodzakelijk is dat u op zeer korte termijn verhuist. Alleen in zeer uitzonderlijke situaties kunnen mensen voorrang krijgen bij het zoeken naar een woning.

Wilt u een urgentieverklaring kunnen aanvragen dan moet u:

 • ingeschreven staan als woningzoekende bij WoningNet Holland Rijnland;
 • de Nederlandse nationaliteit hebben of rechtmatig in Nederland verblijven;
 • binding met de regio hebben;
 • niet zelf binnen zes maanden in aanmerking kunnen komen voor een woning.

De aanvraag voor een urgentieverklaring begint met een intakegesprek bij de woningcorporatie in uw woonplaats. Hierbij moet u alle bewijsstukken inleveren die de urgentiecommissie nodig heeft om een weloverwogen besluit te kunnen nemen.

Hieronder leest u meer over de urgentie.

Urgentie

Als er sprake is van dringende omstandigheden, kan u als woningzoekende voorrang krijgen op andere woningzoekenden. In zo’n situatie wordt een urgentieverklaring gegeven. De Urgentiecommissie beoordeelt wie daarvoor in aanmerking komt.

Dringende omstandigheden

Er is sprake van dringende omstandigheden wanneer het vanwege ernstige medische, psychosociale of financiële problemen noodzakelijk is dat u binnen zes maanden verhuist.

De huidige woning is ongeschikt om te blijven wonen vanwege:

 • aantoonbare lichamelijke of psychosociale klachten in relatie tot de huidige woning;

 • financiële redenen, waarbij door onvoorziene financiële teruggang (verlies van inkomen) de woonlasten een onevenredig deel van het inkomen gaan uitmaken.

Een andere woning moet bijdragen aan de verlichting of de oplossing van problemen. Voor iemand met bijvoorbeeld ernstige bewegingsbeperkingen zal de ene woning meer geschikt zijn dan de andere. Bij urgentie gaat het om maatwerk!

Er is ook sprake van dringende omstandigheden als u zorgt voor minderjarige kinderen, op zeer korte termijn dakloos dreigt te worden en dit samen met de andere ouder niet zelf kan oplossen. Wanneer er sprake is van echtscheiding of een relatiebreuk is het de verantwoordelijkheid van beide ouders om voor huisvesting voor de kinderen te zorgen. Pas wanneer dit (financieel) echt niet lukt, kan eventueel een urgentieverklaring voor een sociale huurwoning worden verstrekt. Wanneer één van de ouders over woonruimte beschikt, dan is er geen sprake van dreigende dakloosheid voor de kinderen. Ook al zijn in een ouderschapsplan andere afspraken gemaakt.

Sinds 1 juli 2015 kunnen ook mantelzorgers en mantelzorgontvangers in aanmerking komen voor urgentie. U moet zelf aantonen dat de gemeente u erkent als mantelzorger of -ontvanger op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Waarbij de mantelzorg ten minste 8 uur per week, verdeeld over meerdere dagen voor een periode langer dan 6 maanden verleend dan wel ontvangen wordt. Daarnaast moet u aantonen dat verhuizing vereist is voor de noodzakelijke mantelzorg. Ook wordt bij de afweging of urgentie wordt verleend gekeken naar de huidige woonsituatie van de aanvrager.

Voorwaarden

Zelf een geschikte woonruimte betalen of vinden

Een voorwaarde voor een urgentie is dat u niet in staat bent zelf een geschikte woonruimte te huren of te kopen binnen de regio. Wie uit inkomen of vermogen over voldoende middelen beschikt, wordt geacht zelf voor woonruimte te zorgen. Een urgentie wordt ook niet gegeven, als op grond van de inschrijftijd zelf een sociale huurwoning kan worden gehuurd. Ook wordt geen urgentie verleend als u via het woonruimteverdeelsysteem (WoningNet Holland Rijnland) de afgelopen periode een aangeboden woonruimte heeft geweigerd. Wanneer u 55 jaar of ouder bent, is de kans erg groot dat u zelf in passende woonruimte kunt voorzien. In de meeste gemeenten binnen de regio is namelijk een hele korte inschrijftijd nodig om voor een seniorenwoning in aanmerking te komen.

Gebonden aan de regio Holland Rijnland

Voor een Urgentieverklaring moet u minimaal twee jaar in een gemeente binnen de regio wonen. Woont u buiten de regio, dan bestaat de mogelijkheid dat u op grond van maatschappelijke- of economische binding toch in aanmerking kan komen voor een urgentieverklaring. U moet dan aantonen dat u in de afgelopen tien jaar, zes jaar onafgebroken in de regio woonde en er een noodzaak bestaat om u in de regio te vestigen. U heeft een economische binding wanneer het voor u noodzakelijk is om in de regio te komen wonen vanwege uw werk.

Zelf in een moeilijke situatie gebracht

Als u door uw eigen schuld in een noodsituatie bent gekomen, dan moet u dit zelf oplossen. U krijgt geen urgentieverklaring als u bijvoorbeeld door huurschuld of overlast uit uw woning wordt gezet of zich onacceptabel agressief gedroeg naar een medewerker van een woningcorporatie of van Holland Rijnland. Ook als door uitbreiding of hereniging van uw gezin de woning te klein is geworden of indien er sprake is van inwoning en u raakt zwanger, krijgt u geen urgentieverklaring!

Hoe vraagt u een urgentieverklaring aan?

U moet zich als woningzoekende inschrijven bij www.woningnethollandrijnland.nl. Voor het aanvragen van een urgentieverklaring maakt u een afspraak met één van de deelnemende corporaties van WoningNet Holland Rijnland. Samen met een medewerker vult u het aanvraagformulier in, waarbij ruimte is voor een persoonlijke toelichting. Uw aanvraag dient u in, samen met ondersteunende bewijzen. U betaalt een bijdrage voor de behandeling van uw aanvraag. Wanneer die betaling binnen is, wordt uw aanvraag in behandeling genomen.

De corporatie stuurt de volledige aanvraag met alle bewijsstukken naar de Urgentiecommissie. De Urgentiecommissie kan aanvullend onderzoek aanvragen bij een adviserende instantie. Hierover wordt u schriftelijk geïnformeerd.

Als de commissie u een urgentie toekent, bepaalt zij ook voor welke type woning(en) u in aanmerking komt. Er wordt een zogenaamd zoekprofiel vastgesteld, waarbij de verlichting of oplossing van het probleem voorop staat. Bij urgentieverlening wordt dus geen rekening gehouden met woonwensen. U ontvangt schriftelijk bericht over de toekenning of afwijzing van uw aanvraag. Met een urgentieverklaring heeft u, binnen uw zoekprofiel, een half jaar lang voorrang op andere woningzoekenden. U zult zelf binnen deze termijn actief moet blijven zoeken en reageren op aangeboden woningen via de website. Als u reageert op een woning die voldoet aan uw zoekprofiel, dan krijgt u voorrang op andere woningzoekenden. Weigert u vervolgens deze woning, dan trekt de Urgentiecommissie uw urgentieverklaring in. Heeft u zelf na vier maanden nog geen geschikte woning gevonden, dan zal de corporatie voor u gaan bemiddelen en u een eenmalig aanbod doen. Als u dit aanbod weigert, wordt uw urgentieverklaring ook ingetrokken.

In uitzonderlijke gevallen – dit ter beoordeling aan de Urgentiecommissie – kan de urgentieverklaring eenmalig worden verlengd met maximaal zes maanden.

Bezwaar

U ontvangt de beslissing van de Urgentiecommissie per brief. Bent u het oneens met dit besluit, dan kunt u bezwaar aantekenen. Hoe u dat doet en binnen welke termijn, staat in de brief vermeld.

Contact

Voor informatie of vragen over woonurgentie of een urgentieverklaring, kunt u contact opnemen met de woningbouwcorporatie. Telefoonnummers en andere gegevens vindt u onder elders op de site onder corporaties.

 

 

.

 


Veelgestelde vragen

Op welke gronden kan ik urgentie aanvragen?

U kunt een urgentie aanvragen als voldoende is aangetoond dat het probleem alleen kan worden opgelost door een voorrangspositie voor een zelfstandige woonruimte. Er moet sprake zijn van:

 • Medische problemen; 
 • Psychosociale problemen;
 • Dreigende onvrijwillige dakloosheid;
 • Onvoorziene financiële problemen;
 • Maatschappelijke omstandigheden (aanvraag loopt altijd via toegewezen erkende hulp- en dienstverleningsinstellingen);
 • Sloop of ingrijpende verbetering van de woonruimte, waardoor bewoners niet kunnen terugkeren naar de woonruimte.

Voor algemene informatie over urgentie kunt u contact opnemen met de woningcorporatie in uw woonplaats.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan WoningNet Holland Rijnland Dank u wel voor uw reactie
Moet ik zelf op woningen reageren als ik een urgentie heb?

Wanneer u een urgentie heeft, reageert u zelf op het woningaanbod om in aanmerking te komen voor een huurwoning. Als u twee maanden voor het einde van de urgentieverklaring nog geen woning heeft gevonden, dan biedt één van de verhuurders één keer een passende woning aan. U kunt ook zelf eerder vragen om een éénmalige passende aanbieding.

Let op: als u urgentie heeft, mag u een passend aangeboden huurwoning niet weigeren. Bij weigering vervalt in bijna  alle gevallen de urgentie.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan WoningNet Holland Rijnland Dank u wel voor uw reactie

Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u contact opnemen.

Uitleg ?

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.